Om

Vi vill erkänna potentialen hos vakanta ytor och rum genom att göra dem tillgängliga för olika idéer och initiativ.

Vår idé är att möjliggöra användning av outnyttjade ytor och rum för medborgardrivna och folkbildande initiativ i Malmö och Lund. Vi samarbetar med liknande aktörer, nätverk och initiativ runtom i Sverige för att dela erfarenhet, kunskap och idéer kring alternativa perspektiv på våra städers utveckling.

Vi arbetar som en intermediär mellan initiativtagare och fastighetsägare för att få tillgång till vakanta butiker, byggnader och öppna ytor för att sedan vidarebefordra dem till olika initiativ. Vi betraktar vakanta ytor som potentialer snarare än problem.

Bakgrund

I våra städer upphör kommersiella verksamheter och ersätts så småningom av nya. Processen är emellertid långt ifrån friktionsfri och ord som ”butiksdöd” har blivit en del av det språk vi använder för att beskriva våra städer. Mötesplatser och kontaktytor försvinner och lämnar tomma ytor och rum efter sig. Dessa förblir oanvända och otillgängliga till dess att nya kommersiella verksamheter flyttar in. Förlusten av kommersiella verksamheter skapar utrymme för att ifrågasätta och omvärdera stadsrummens komposition. Genom att involvera olika konstellationer av aktörer försöker Mellanrum att underlätta för framväxten av alternativa idéer och initiativ. Med ett medborgarcentrerat perspektiv försöker vi bidra till en mer pluralistisk fysisk miljö.

Mellanrum är ett undersökande folkbildningsprojekt startat och drivet av Folkuniversitetet och det är vårt sätt att försöka möjliggöra en hållbar stadsutveckling. Folkuniversitetet grundades med syfte att bedriva folkbildning, demokratisera utbildning och möjliggöra möten mellan människor.

Då idén för mellanrum uppstod under Folkuniversitetets tak finns en tydlig gemensam värdegrund. Som ett undersökande pilotprojekt försöker mellanrum att utvecklas till en intermediär som möjliggör användning av outnyttjade ytor och rum för att främja medborgardriven stadsutveckling. Vi tror att våra perspektiv kan bidra till att möjliggöra en mer human och demokratiserad stadsutveckling. Mellanrum är ett sätt att försöka.